Vlada Federacije BiH je za finansiranje potraživanja iz radnih odnosa po osnovu zaključenja ugovora o vansudskoj nagodbi u budžetu za ovu godinu predvidjela 17 miliona KM, a isplata će biti vršena po redoslijedu prijema validno popunjenih i potpisanih zahtjeva i ugovora o vansudskoj nagodbi.

Vlada FBiH u saopštenju navodi da je upućen javni poziv zaposlenima u federalnim organima uprave, koji imaju izvršne presude po osnovu tužbi podnesenih zbog kršenja kolektivnih ugovora, da zaključe vansudsku nagodbu i na ubrzani način naplate potraživanja koja imaju prema budžetu FBiH, uz uslov da se odreknu naplate iznosa po osnovu zateznih kamata.

Vansudska nagodba predviđa isplatu samo glavnice, ali i izvršenje svih potraživanja u roku od samo 60 dana.

Na ovaj način Vlada FBiH želi ubrzati isplate dugovanja zaposlenima i ostvariti budžetske uštede.

Vansudska nagodba predstavlja dio mjera koje Vlada FBiH provodi kontinuirano da bi budžet FBiH bio zaštićen od gomilanja dugova po osnovu tužbi zaposlenih.

Usvajanjem Zakona o radu 2016. godine Vlada je, između ostalog, zaustavila masovne tužbe zaposlenih, jer je ispregovarala nove kolektivne ugovore koji se u potpunosti poštuju.

Vansudska nagodba kao oblik naplate potraživanja u primjeni je u većini kantona u FBiH, kao i u javnim ustanovama i preduzećima.

Rok za podnošenje zahtjeva po vansudskoj nagodbi je 90 dana od objavljivanja javnog poziva. Tipski formulari zahtjeva i ugovora za zaključenje vansudske nagodbe mogu biti preuzeti sa internet stranice federalne Vlade.