Senat Univerziteta u Sarajevu smatra da je svaka odluka o obustavi nastavnog procesa od rukovodioca fakulteta ili vijeća ne samo nezakonita već i neustavna, jer se njome protivno Zakonu o radu i Ustavu BiH, Ustavu FBiH i Ustavu KS krši ustavom i zakonom  zagarantovano pravo zaposlenika  na rad i studenata na obrazovanje, prvi je zaključak sa današnje vanredne sjednice ovog senata.

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj na pres-konferenciji pročitao je zaključke sa vanredne sjednice na kojoj se, kako su najavili, diskutovalo o obustavi nastave od Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.  

Zaključeno je također da je odluka Vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 24.  oktobra  ove godine o hitnoj obustavi izvođenja nastave na svim ciklusima studija i svim fakultetima Vijeća Grupacije medicinskih nauka nezakonita, jer odredbe Zakona o visokom obrazovanju i odredbe  Statuta Univerziteta u Sarajevu ne daju ovlaštenje Vijeću Fakulteta da samostalno donosi odluku o obustavi izvođenja nastave.

Ta odluka, kako je dalje zaključio Senat, nezakonita  je i  zbog formalnih nedostataka jer je  potpisana od neovlaštene osobe.

Posebnim zaključkom su zaduženi predsjedavajući Vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da tu, kako se navodi, nezakonitu i neustavnu odluku stavi van snage i da se odmah nastavi izvođenje nastave, kao i da se konačno obezbijedi da na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu funkciju dekana vrši lice koje je na to ovlašteno prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju, sve do izbora vršioca dužnosti dekana.

Ove zaključke, kako je dodao Škrijelj, potrebno je proslijediti Skupštini KS, Vladi KS, Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS i Studentskom parlamentu Univerziteta u Sarajevu sa zahtjevom da se osnivač, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima BiH, Federacije BiH i Kantona Sarajevo hitno odredi prema stanju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u skladu sa svojim obavezama.