Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2020. godinu, s potpuno uravnoteženom prihodovnom i rashodovnom stranom.

U parlamentarnu proceduru je, takođe po hitnoj proceduri, upućeni i Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2020. godinu, kojim je predviđeno da, odmah nakon servisiranja spoljnog i unutrašnjeg duga, prioritet bude isplata penzija.

Budžet Federacije BiH za 2020. godinu pripremljen je u skladu s budžetskim kalendarom i iznosi 4.954.392.401 KM. Uzrok gotovo dvostrukog povećanja iznosa budžeta leži u integrisanju Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje, sa statusom budžetskog korisnika.

Naime, Zakonom o PIO iz 2018. godine godini predviđeno je uvrštavanje ove institucije u budžet u 2020. godini, s ciljem omogućavanja izvršavanje uplata i isplata penzija kroz Jedinstveni račun riznice, te postizanja veće transparentnosti u trošenju javnih sredstava i stabilnosti isplate penzija.

Budžet Federacije BiH za 2020. godinu, sa ukupnim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima veći je za 2.252,5 miliona KM, odnosno 83 odsto u odnosu na 2019. godinu.

U ukupnim prihodima dominiraju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 2.074 miliona KM, odnosno prihodi od indirektnih poreza s jedinstvenog računa u bruto iznosu od 1.608 miliona KM. Ukupni planirani primici za 2020. godinu iznose približno 585 miliona KM, od čega na dugoročne kredite i zajmove otpada 175 miliona KM, dok kratkoročni krediti i zajmovi iznose 410 miliona KM. Na rashodovnoj strani su najzastupljeniji tekući transferi i drugi tekući rashodi sa 3.251 miliona KM, od čega se najveći iznos odnosi na izmirenje penzija za 2020. godinu, što je u nadležnosti Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje.

Budžetom za 2020. godinu planirano je za provođenje Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada 50 miliona KM.

Za provođenje Zakona o zaštiti porodica s djecom planirano je 20 miliona KM, a za nastavak sufinansiranja kreditne linije putem Union banke za stambeno zbrinjavanje mlađe kategorije stanovništva ponovo 15 miliona KM. Dakle, Vlada Federacije BiH, nakon višestrukih pozitivnih rezultata ove kreditne linije, nastavlja pomagati stambeno zbrinjavanje mladih u Federaciji BiH.

Podsticaj za poljoprivrednike planiran je u iznosu od 87 miliona KM, te je povećan za 18,3 miliona KM. Prepoznajući težak položaj poljoprivrednika u FBiH i njihovu potrebu za povećanjem konkurentnosti, Vlada je značajno povećala ukupna sredstva usmjerena ovim kategorijama.

Transferi za raseljene kategorije i izbjeglice ukupno su povećani za sedam miliona KM. Pomoć u održivom povratku raseljenih osoba i izbjeglica u oba entiteta predstavljaće prioritet resornog ministarstva, gdje će kroz projekte finansirane iz budžeta Federacije BiH, ali i udruživanjem sredstava s drugim nivoima vlasti (entiteti, kantoni i lokalne zajednice) biti nastavljena aktivnosti na provođenju i Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova planiran je u iznosu od 30 miliona KM i povećan je za 24 miliona KM. Sveobuhvatne reforme i poboljšanja kvaliteta zdravstvenog sistema jedna je od četiri mjere dokumenta Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019.-2022. godina. Planiranjem ovih sredstava Vlada FBiH potvrđuje opredijeljenost u provođenjureformi u oblasti zdravstvenog sektora, a što svakako podrazumijeva mjere finansijske konsolidacije zdravstvenih ustanova.

Transfer nižim nivoima vlasti planiran je u iznosu od 21 milion KM i predstavlja nastavak sufinansiranja budžeta i projekata jedinica lokalne samouprave u FBiH.

Planirano je pet miliona KM za kapitalno ulaganje za izgradnju i modernizaciju željezničke infrastrukture. Na razdjelu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija planiran je i nastavak izgradnje putne infrastrukture sa sredstvima u ukupnom iznosu od 115 miliona KM. Naime, alokacijom sredstava na poseban podračun u okviru JRR-a, koja su prikupljena po osnovu naplate tzv. klirinškog duga Ruske Federacije, te uplatom dividende javnih preduzeća u vlasništvu FBiH, Vlada nastavlja sukcesivno finansiranje izgradnje pojednih dionica brzih puteva i autoputeva.

Na razdjelu Vlade FBiH planirano je ukupno 15 miliona KM na ime troškova rekonstrukcije i investicionog održavanja za potrebe trajnog smještaja Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru. Kupovinom prostora za smještaj organa i tijela Vlade Federacije BiH ukazala se potreba za planiranjem sredstava kako bi ovi objekti u potpunosti bili privedeni namjeni i osigurana njihova funkcionalnost.