Kopredsjedavajući radne grupe za pripremu prijedloga za izmjene Ustava izložili su inicijative u pismu koje su uputili ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

“Jedno od ključnih pitanja je određivanje uloge i statusa Državnog savjeta. Smatramo da bi on trebalo da ima poseban značaj i da bude efikasno ugrađen u državni mehanizam”, navodi se u pismu.

Autori dokumenta predlažu da se odredi mjesto te institucije u sistemu vlasti i da se izrade ključni principi interakcije Državnog savjeta sa drugim državnim organima.

Kopredsjedavajući su istakli da su s ciljem širenja nadležnosti Ustavnog suda na sferu provjere ustavnosti zakona, koje je usvojio parlament, neophodne izmjene u 125. članu osnovnog zakona.

“Prilikom rješavanja pitanja o provjeri ustavnosti, ne samo zakona, nego i drugih akata, potrebno je jasno odrediti o kojim aktima je riječ”, precizirali su autori pisma.

Takođe, radna grupa predlaže da se unesu izmjene u 75. član Ustava kako bi država garantovala izvršavanje socijalnih obaveza – minimalna zarada ne smije da bude niža od granice siromaštva, a treba i da se uvede redovno indeksiranje penzija.

Važan blok izmjena odnosi se i na političke strukture, uključujući razvoj sistema podjele vlasti.

“Riječ je o proširivanju ovlašćenja Savezne skupštine i utvrđivanju ovlašćenja predsjednika tako što će odgovarati za imenovanje članove vlade i nastaviti da kontroliše rad vlade i direktno rukovodi Oružanim snagama i Organima reda”, ističe se u dokumentu.

Pored toga, radna grupa predlaže da se razradi pitanje korelacije državne i opštinske vlasti.

“Unošenjem principa jedinstva javne vlasti u Ustav, neophodno je djelovati tako da to ne utiče na ustavne garancije lokalne samouprave. Ne bi trebalo da dođe do mehaničkog spajanja”, navodi se u pismu.

Autori pisma su pokrenuli pitanje poštovanja osnovnih principa međunarodnog prava.

Naime, međunarodni sporazumi, koji postoje u ruskom pravnom sistemu, postaju njen dio i “prema odredbama člana 4 i prvog dijela člana 15 Ustava, treba da ga poštuju”.

Ističe se da je radna grupa odredila osnovne pravce rada na izmjenama zakona, označena su pitanja koja zahtjevaju detaljnu analizu, a takođe je formiran niz “radnih” amandmana.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je prioritet ustavnih izmjena, koje je najavio tokom obraćanja poslanicima Federalne skupštine, da se Rusija ni na koji način ne razlikuje od drugih zemalja svijeta koje su takve odluke već usvojile.