Vlasnici 24 hiljade stanova i poslovnih prostora u Tuzli, ovih dana su dobili rješenja o plaćanju komunalne naknade. Gradsko vijeće Tuzla je svojom Odlukom ovu taksu uvelo 1. oktobra prošle godine, pozivajući se na kantonalni Zakon o komunalnim djelatnostima. Veliki broj građana je izrazito negativnim ocijenio ovaj potez gradske vlasti. Dio opozicije smatra naknadu nezakonitom, a u njenoj provedbi vidi očit primjer diskriminiranja građana.

Dio opozicije u Gradskom vijeću Tuzla smatra da je uvođenje komunalne naknade nemoralno i nezakonito. Nemoralno, zbog dodatnog nameta na budžet građana, a nezakonito, jer se traži da građani retroaktivno plate i komunalnu naknadu za zadnja tri mjeseca prošle godine.

MIRNES AJANOVIĆ, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzle

„Treći razlog zašto su nezakonita rješenja jeste zato što su suprotna Zakonu o zabrani diskriminacije po čl.2.,3. i 6., gdje je zabranjeno nejednako postupanje. Oni određuju bazu podataka za građane koji će plaćati naknadu iz baze Javnog preduzeća Centralno grijanje, što nas sve, kao korisnike centranog grijanja, dovodi u nepovoljan položaj u odnosu na sve ostale građane.”

Diskriminacija se ogleda u činjenici da je 24 hiljade vlasnika stanova i poslovnih prostora dobilo rješenja o plaćanju komunalne naknade, što je tek oko polovina domaćinstava Grada Tuzla. Gradske vlasti nemaju podatke o kvadraturi dvadesetak hiljada stambenih objekata, među kojima je desetak hiljada nelegalno sagrađenih kuća, pa i ne mogu vlasnicima ovih objekata dostaviti rješenja o komunalnoj naknadi.

AMIR RAZIĆ, Služba za komunalne poslove Grada Tuzla

„Teško je tu dati procjenu stvarno, mi nismo ni radili analizu na tom nivou koliko će vremena biti potrebno, međutim u svakom slučaju svakodnevno se radi na dopunjavanju baze podataka.“

U prvoj gradskoj zoni, primjerice, vlasnik stana od 60 kvadrata plaćat će godišnje 60 KM komunalne naknade, dok će vlasnici poslovnog prostora iste kvadrature plaćati tri puta više. Sredstva od komunalnih naknada planirana su za različite namjene, od javne rasvjete, preko uređenja parkova do izgradnje sportskih terena. Za ove namjene sredstva su do sada obezbjeđivana iz budžeta Grada.

Gradska vlast je nezadovoljstvo građana pokušala smiriti oslobađanjem penzionera i još desetak kategorija stanovnika od obaveze plaćanja komunalne naknade. Ta sredstva će biti subvencionirana iz Budžeta Grada. U Udruženju etažnih vlasnika gradskoj vlasti zamjeraju visinu komunalne naknade, a bahatim smatraju i sam način donošenja Odluke, zbog toga što joj nije prethodila kvalitetna javna rasprava.

EDIN OSMANBEGOVIĆ, Udruženje etažnih vlasnika Grada Tuzla

“U klasičnom obliku se, prije svega, može reći o neodgovornom pristupu u donošenju ovoga dokumenta, na kraju krajeva, naknadno oslobađanje jeste populizam, kao, eto mi smo svjesni da ne mogu svi, svjesni smo da ovo ipak jeste jedan značajan iznos, itd, itd. Znači, ovdje je pomiješano dosta toga o čemu je trebalo voditi računa u jednom ozbiljnom pristupu pripreme ovakvog dokumenta.“

Komisija za ljudska prava Gradskog vijeća Tuzla je zaključila da je Odluka o komunalnoj naknadi u suprotnosti sa Zakonom o zabrani diskriminacije i od kantonalnog Ministarstva za prostorno uređenje zatražila da pojasni da li su gradske vlasti obavezne naplaćivati komunalnu naknadu.