Federalni štab civilne zaštite (FUCZ) na sastanku u Sarajevu danas je donio novu naredbu koja na snagu stupa danom donošenja, a kojom se zabranjuje kretanje osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. Takođe, ministarstva se zadužuju da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni štab o svim poduzetim mjerama.

Ova naredba stupa na snaga danom donošenja i primjenjuje se do 31. marta 2020. godine.