Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period juli – septembar 2020. godine.

Ovom odlukom odobrava se privremeno finansiranje institucija BiH za treći kvartal 2020. godine u iznosu 241.500.000 KM, što predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjivat će se od 1. jula 2020. godine.

Odluka će prestati da važi danom usvajanja zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, saopćeno je iz VMBiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donijelo je Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava prikupljenih od domaćih pravnih i fizičkih lica za borbu protiv COVID – 19, uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine.

Riječ je o 747.625,92 KM prikupljenih po ovom osnovu, a raspodjela će biti izvršena prema ranije usaglašenim procentima, i to 459.789,93 KM (61,5%) za Federaciju Bosne i Hercegovine, 280.359,72 KM (37,5%) za Republiku Srpsku, te 7.476,26 KM (1%) za Brčko Distrikt BiH. Prema Odluci, Federacija BiH dobijena sredstva dijeli sa 10 kantona u jednakom omjeru po 50%

Donijeta je i Odluka o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u opremi i drugim sredstvima.

Radi se o pomoći koja se sastoji od 200 specijalnih setova zaštitne opreme i uključuje medicinska zaštitna odijela, vizire i naočale, a koja je dobijena od Vlade Republike Bugarske, te 42 hiljade zaštitnih jednokratnih maski za lice koje su dobijene od Dječijeg hora grada Vuxi iz Narodne Republike Kine.

Pomoć se raspoređuje u skladu sa principima za raspodjelu, i to Federaciji Bosne i Hercegovine 61,5%, Republici Srpskoj 37,5% i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine 1%. Federacija BiH će dobijenu međunarodnu pomoć podijeliti sa 10 kantona u jednakom omjeru, po 50%.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o preduzetim mjerama u oblasti politike poljoprivrednog zemljišta u kojoj je navedeno da su ukupno zasijane površine u BiH u 2018. iznosile  533.375 hektara i veće su za jedan posto u odnosu na godinu ranije, dok ugari i neobrađene oranice čine oko 430.000 hektara, a rasadnici i ostalo na oranicama oko 3.000 hektara.

U strukturi zasijanih površina u proljetnoj sjetvi oko 60 posto površine je zasijano žitima, 23 posto krmnim biljem, 13 posto povrćem, tri posto industrijskim biljem, na oko 17 posto površine su jagode i maline, a na 0,2 posto je zasijano aromatično, začinsko i medicinsko bilje.

Tokom jesenje sjetve zasijano je 110.950 hektara, što je za 7.717 hektara ili sedam posto manje površina nego u jesenjoj sjetvi prethodne godine. U strukturi zasijanih površina oko 88 posto je zasijano žitima, oko šest posto krmnim biljem, tri posto industrijskim biljem i povrćem dva posto.

Istaknuto je da se poljoprivredno zemljište u BiH kao javno dobro već duže vrijeme ne koristi u skladu s opštim društvenim interesom, a značajne površine obradivog zemljišta ostaju neobrađene i zapuštene.

Savjet ministara primio je k znanju informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u vezi sa zaključnim zapažanjima za objedinjeni 12. i 13. periodični izvještaj BiH o realizaciji Međunarodne konvencije o eliminaciji rasne i svih vidova diskriminacije pred Savjetom za ljudska prava UN.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da zaključna zapažanja objavi na svojoj veb-stranici, te da u roku od godinu dana Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije dostavi informaciju o sprovođenju preporuka koje se odnose na pouzdane, ažurirane i razvrstane podatke o etničkom sastavu stanovništva, kao i socioekonomske indikatore o etničkim i nacionalnim grupama koje žive na području BiH, uključujući Rome, povratnike, izbjeglice i tražioce azila, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Ministarstvo je zaduženo da zaključna zapažanja Savjeta za ljudska prava UN i zaključke Savjeta ministara u vezi sa 12. i 13. objedinjenim periodičnim izvještajem dostavi svim nadležnim organima u BiH radi realizacije.

Savjet ministara usvojio je i izvještaj Ministarstva civilnih poslova sa sastanka Međudržavne komisije za praćenje sprovođenja Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u toj zemlji, koji je održan početkom oktobra prošle godine u Sarajevu.

Zavod za zapošljavanje Slovenije najavio je da će početi sa uvođenjem dvojezičnog ugovora o radu, što će olakšati radnicima iz BiH da razumiju prava, uslove i obaveze, kako poslodavca, tako i radnika.

Između ostalog, dogovoreno je da bude unaprijeđena korespondencija između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Zavoda za zapošljavanje Slovenije u vezi sa dostavljanjem oglasa za posao i obavještenja o započetom postupku, kao i dostavljanje poimeničnih podataka o izdatim, važećim i poništenim dozvolama.

Savjet ministara usvojio je i informaciju o radionici o temi “Usklađivanje legislative u oblasti eksploziva za civilnu upotrebu te prekursora eksploziva”, čiji je predlagač Ministarstvo bezbjednosti.

Koordinacioni odbor za kontrolu malog i lakog naoružanja zadužen je da održavanjem redovnih sastanaka sa predstavnicima nadležnih organa kantona, Republike Srpske i Brčko distrikta prati realizaciju aktivnosti usklađivanja zakona o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova, te izvještava Evropsku komisiju o sprovođenju Mape puta za održivo rješenje za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim i lakim oružjem/vatrenim oružjem i pripadajućom municijom na zapadnom Balkanu.

U saopštenju se dodaje da se preporučuje nadležnim organima u BiH da pokrenu aktivnosti u vezi sa izradom zakonodavstva koje će biti usklađeno sa pravnim propisima EU u oblasti eksploziva za civilnu upotrebu i prekursora eksploziva, te da u tom postupku izrade tabele za usklađivanje.