Poslanici Predstavničkog doma PSBiH usvojili su Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, u drugom čitanju, u kojem su osigurana 4,2 miliona KM za Lokalne izbore . Ostaje još da Budžet usvoji i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Poslanici Predstavničkog doma PSBiH usvojili su Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu sa 24 glasa za ,7 protiv i 4 suzdržana.

Poslanici su usvojili i amandman Jasmina Emrića, a (A-SDA) koji se odnosi na osiguranje sredstava za pomoć u rješavanju migrantske krize. 

Jasmin Emrić (A SDA) kritikovao je predloženi Budžet, jer nisu predviđena sredstva za saniranje posljedica migrantske krize, za koju bi se trebalo izdvojiti 450 000 KM za  subvencioniranje troškova smještaja migranata u KPZ-ovima,u Unsko-sanskom kantonu, jer ovaj kanton ne može funkcionirati.

Budžet je 1,8 milijardi, i ne može 450 000 KM za sigurnost i očuvanje pravnog poretka, Možete li da zamislite sigurnosnu situaciju u USK , gdje je na stotine migranata na ulicama, i sve se to finansira iz sredstava USK. Ne možemo dalje , rekao je Emrić.

Zamolio je poslanike da podrže njegov amandman.

Osvrčući se na činjenicu da se ovdje radi o posljedicama,a ne uzrocima migrantske krize Zlatan Begić (DF) je uputio kritiku zbog usvajanja moratorija na zapošljavanje, u situaciji kada fali na stotine policajaca Granične policije BiH.

Saša Magazinović (SDP) rekao je kako neće podržati budžet jer u njemu nema sredstava za NATO.

Zukan Helez rekao je da SDP neće podržati Budžet, jer budžet ne prati ANP i sva ona priča u vezi NATO-a i ANP-a pada u vodu ako nema sredstva za obnovu i opremu Oružanih snaga u skladu sa NATO standardima.

Adil Osmanović (SDA) rekao je da je značajan broj amandmana prihvatljiv, ali da su ograničeni vremenskim rokom , posebno zbog Lokalnih izbora, te da bi neusvajanje budžeta dovelo u pitanje održavanje tih izbora.

Klub poslanika SDA neće glasati ni za jedan prijedlog amandmana, rekao je Osmanović.

I njegov stranački kolega Halid Genjac je rekao kako je zbog održavanja loikalnih izbora hitno potrebno danas usvojiti Budžet.

Komisija podržala prijedlog budžeta institucija BiH u drugom čitanju

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podržala je danas u drugom čitanju Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

Prije izjašnjavanja o samom tekstu zakona, Komisija je razmatrala i sedam amandmana koji su uloženi na prijedlog budžeta, a koji su se uglavnom odnosili na prebacivanje određenih finansijskih sredstava sa jedne budžetske stavke na drugu.

Amandmane su uložli: Klub poslanika Naša stranka-Nezavisi blok tri amandmana, Klub poslanika Demokratske fronte dva, Klub poslanika SDS-PDP jedan amandman, te poslanik Jasmin Emrić (A-SDA) jedan amandman.

Komsija nije prihvatila niti jedan od predloženih amandmana.

Po okončanju sjednice Komisije, bit će održana i hitna sjednica Predstavničkog doma državnog parlamenta na kojoj če biti razmatran prijedlog budžeta institucija BiH za 2020. godinu drugom čitanju.

Predstavnički dom usvojio Budžet institucija BiH u prvom čitanju

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas je, na hitnoj sjednici, u prvom čitanju usvojio Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

Nakon što Kolegij Doma nije postigao saglasnost o predloženom zakonu, poslanici su se o njemu izjašnjavali u drugom krugu glasanja i podržali ga.

Poslanici Predstavničkog doma PSBiH usvojili su sa 26 glasova za, pet protiv i pet suzdržanih drugom krugu glasanja Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Pijedlogu zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

Za je glasalo 26  poslanika, pet ih je bilo protiv, a pet suzdržanih.

Sada slijedi amandmanska faza u trajanju od 60 minuta, na kpojoj bi poslnici trebali da ulože amandmane, te u 13 sati počinje deveta sjednica Predstavničkog doma, na kojoj će se razmatrati Budžet.

Ukoliko se usvoji na ovoj sjednici, tada bi Budžet trebao da potvrde i usvoje poslanici Doma naroda PSBiH, a krajnji rok je 27 juli.

Predstavnički dom državnog parlamenta je na hitnoj sjednici 9. jula, u prvom čitanju, razmatao Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, koji je prilikom glasanja dobio opću, ali ne i potrebnu entitetsku većinu, te je upućen Kolegiju na usaglašavanje.

Predsjedništvo BiH je 26. juna utvrdilo Priјеdlоg zakona o Budžetu instituciја BiH i mеđunаrоdnih оbavеzа BiH zа 2020. gоdinu, sa izmjenama u tekstu Zakona o Budžetu u dijelu koji se odnosi na Parlamentarnu skupštinu BiH – Kapitalni izdaci, gdje se predloženi iznos umanjuje za 754.000 KM. Taj iznos sredstava se prebacuje u stavku na poziciju Fonda za saniranje ekonomskih šteta.

Prethodno je Vijeće ministara BiH utvrdilo Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH 2020. godine, kojim su uvažene okolnosti izazvane pandemijom Covida 19.

Ministarstvo finansija i trezora je, uz prihvaćene korekcije, Nacrt budžeta dostavilo Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2020. godini iznose 996.000.000 KM, koliko iznose i ukupni rashodi, a što je u odnosu na Budžet 2019. godine više za 30.000.000 KM ili tri posto. Servisiranje vanjskog duga iznosi 807.552.931 KM i manje je za 18,2 miliona KM ili dva posto u odnosu na prethodnu godinu.

Kako je ranije saopćeno iz Vijeća ministara  BiH, tekući izdaci planirani su u iznosu 868.345.000 KM i u odnosu na 2019. godinu manji su za 718.000 KM ili 0,1 posto.

Sredstva za saniranje ekonomskih šteta planirana su u ukupnom iznosu 41.927.000 KM kao nova stavka u Budžetu, od čega na direktnim transferima 14.747.000 KM i na tekućoj rezervi 27.180.000 KM.

Za održavanje lokalnih izbora u BiH, Budžetom su planirana sredstva od 4.227.000 KM.

Radni dio sjednice nije ni počeo a došlo je do verbalnog sukoba između Saše Magazinovića (SDP) i Nenada Stevandića (SNSD). Magazinović je,naime upozorio na, kakoj rekao,nekulturno ponašanje, jer je Stevandić tokom intoniranja himne telefonirao. Stevandić mu je odgovorio da će uvijek odgovarati na telefon.

Podržan i moratorij na zapošljavanje na nivou institucija BiH

Usvojen je i prijedlog zaključka poslanika: Aide Baručije, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta,.

Zadužuje se Vijeće ministara BiH da sve ranije usvojene odluke u 2020. godini o novom zapošljavanju stavi van snage, te da se svako novo zapošljavanje vrši samo u slučaju da je to neophodno za funkcioniranje institucije koja podnosi obrazložen i potkrijepljen zahtjev Vijeću ministara BiH navodi se u usvojenom zaključku.