Za sedam dana anketiranja koje se provodi u okviru projekta ažuriranja statističkog Master okvira uzorka, anketirano je 6.654 domaćinstva od kojih 4.187 u Federaciji BiH, 1.739 u Republici Srpskoj i 728 u Brčko Distriktu.

Ažuriranje okvira uzorka radit će se kvartalno tokom tri godine. U prvom kvartalu, koji je počeo 17. septembra i trajat će 22 dana, anketari će posjetiti oko 60.000 domaćinstava na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Prikupljeni podaci će pokazati da li je došlo do promjena na terenu u broju i strukturi domaćinstava u odnosu na podatke iz 2009. godine, kada je urađen prvi Master uzorak.

Novi način prikupljanja podataka na terenu putem posebno kreirane softverske aplikacije instalirane na laptopima, omogućava anketarima da lakše i brže prikupe podatke i na dnevnoj osnovi dostavljaju ih statističkim institucijama.

Zbog značaja projekta, statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.

Projekat ažuriranja statističkog okvira uzorka provode statističke institucije u Bosni i Hercegovini, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku Republike Srpske, s ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini i njihovo daljnje usklađivanje sa standardima Evropske unije.