BIOLOGIJA

Čas održala: prof. Tina Anić

Lakcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Respiratorni organi

Zajedničko svim živim bićima je da koriste kisik. Međutim, način na kojih ga unose se razlikuje. Tako neke životinje dišu preko kože, neke na škrge, kod nekih se tokom života mijenja način disanja, a čovjek kao i drugi sisari, koristi pluća. Ovaj čas Biologije podrobnije objašnjava respiratorne organe.