GEOGRAFIJA

Čas održao: prof. Vedran Zubić, JU Gimnazija Dobrinja

Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Orijentacija

Nakon upoznavanja sa Sunčevim sistemom, priče o rotaciji i revoluciji Zemlje, i naravno one naše priče o Mjesecu, došli smo do jedne nove tematske cjeline, a to je orijentacija.
Govorićemo o dva sistema orijentacije. Prvi je geografski koordinatni sistem koji ćemo koristiti u nastavi geografije tokom određivanja geoširine i geofužine, a omogućava da se svaka lokacija na Zemlji specifično odredi skupom brojeva ili slova. Drugi sistem je horizontski koordinatni, odnosno nebeski sistem koji se može koristiti za orijentaciju u prirodi. U ovom sistemu je osnovna ravnina određena horizontom i ovisna je o položaju promatrača na Zemlji.