MATEMATIKA

Lekcija: Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka
Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 6. razreda

Primjer 1.
Riješimo jednačinu.

x – 2 1/4= 5/6

Zadatak 1.
Riješimo jednačinu:
a.) x + 1/2= 3, 76

b.) x + 2/3= 1 3/5

Zadatak 2.
Izračunati:

a.) x – (1 1/2+2/3) = 4, 8

b.) x+1,78=41/2