MATEMATIKA

Naziv lekcije: Obim kruga i dužina kružnog luka

Čas održala: prof. Fahrija Muratović

Lekcija za učenike 8. razreda

Zadaci za vježbanje:

Koliko je obim kruga u kojem luku dužine 11 cm odgovara centralni ugao od 140°(π=22/7)?

Izračunati dužinu kružnog luka čiji je obim o=4π dm, koji odgovara centralnom uglu α = 68°

Koliko je obim kruga čiji se periferijski ugao od 20° nalazi nad kružnim lukom dužine 3π cm.