MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Skupovi

Obrađujemo prvu lekciju iz gradiva za 6. razred, a to su skupovi. O skupovima ste ranije učili, a danas ćemo naučiti kako da zapišemo skup i kako da matematički pristupimo skupovima.

Primjeri.

  1. Skup A ima elemente
    A = { ponedjeljak, srijeda, petak, četvrtak, utorak, subota, nedjelja }

Koja je zajednička osobina njegovih elemenata?

  1. Formiraj skup A= { n׀n ∈ N, n je neparan broj } od brojeva 8, 11, 3, 7, 10, 23, 16, 9
  2. Nabroj elemente skupa B={ x׀x ∈ N, x je paran, x < 20 }