MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović

Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Suplementarni i komplementarni ugao

1. Koliki je mjerni broj ugla koji je jednak svom komplementu?

2. Izračunati suplement uglu α = 128º 36′ 20”

3. Ako je α šestina opruženog ugla odrediti njegov suplementni ugao.

4. a ) Odrediti dva ugla koja su lukom označena na slici.

4. b )