FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Mjerenje dužine

Na današnjem času ćemo učiti kako izmjeriti dužinu. Ponovit ćemo definiciju mjerenja. Navest ćemo određene definicije, izvesti nekoliko ogleda i pokazati koje instrumente koristimo za mjerenje dužine. To su mjerna traka, šubler i mirkometarski zavrtanj. Koristićemo se ovim mjerilima da izmjerimo dužine predmeta dostupnih u učionici.