BIOLOGIJA

Naziv lekcije: Mora i okeani

Čas održala: prof. Tina Anić

Lekcija za učenike 8. razreda

Ovaj čas Biologije bavi se abiotičkim faktorima, odnosno uslovima života koji vladaju u
ekosistemu mora i okeana a to su: hemijski sastav, pritisak, svjetlost, temperatura, strujanja itd.