FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Brzina – srednja brzina kretanja tijela i trenutna brzina kretanja tijela

Na današnjem času ćemo ponoviti šta je to srednja putna brzina. Zatim ćemo objasniti kako pretvaramo kilometre na sat u metre po sekundi i obratno, kako pretvaramo metre u sekundi u kilometre po satu. Uradit ćemo po jedan primjer i dati još po jedan zadatak. Zatim ćemo objasniti kako je brzina vektorska veličina i da postoji razlika između srednje putne brzine i srednje brzine kretanja tijela. Učit ćemo i pojam trenutne brzine tijela. Zatim ćemo uraditi dva zadatka i dva postaviti za zadaću.