FIZIKA

Lekcija: Rad, snaga i energija ‒ ponavljanje gradiva
Čas održao: prof. fizike Jazid Bajrić

Lekcija za učenike 8. razreda.

Ponavljamo utvrđeno gradivo. Očekuje vas šest zadataka.

  1. Koliki rad obavimo kada na neko tijelo djelujemo silom od 250N i pri tome ga pokrenemo za 60cm?

A = ?
F = 250N
s = 60cm

  1. Koliki put pređe tijelo ako sila od 50N izvrši rad na njemu od 1kJ?

s = ?
F = 50N
A = 1kJ

  1. Naći snagu uređaja koji za 2 s podigne teret mase 5kg na visinu od 60cm? ( g=10m/ s2 )

P=?
t = 2s
m = 5kg

  1. Koliku kinetičku enegriju ima automobil čija je masa 2 t kada se kreće brzinom od 72/h?

Ek = ?
M = 2 000kg
v = 72/h

  1. Na kojoj visini se nalazi tijelo mase 10kg ako je njegova ako njegova potencijalna energija iznosi 250 J? ( g=10m/ s2 )

h =
m = 10
Ep = 250 J

  1. Čovjek je izvršio rad od 480 J za petinu minute. Koliku snagu je upotrijebio čovjek?

A = 480 J
t = 1/5
P = ?