HEMIJA

Čas održala: prof. Ena skopak

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Atom i hemijski elementi – ponavljanje

Zadaci.

  1. Nacrtaj prikaz atoma sljedećih hemijskih elemenata:

Azot – 7 elektrona
Magnezij – 12 elektrona
Alumunij – 13 elektrona
Hlor – 17 elektrona

  1. Odredi broj elemenata čestica atoma natrija ako je atomski broj natrija Z = 11, a maseni broj A = 23.
  2. Ako atom argona ima 22 netrona i atomski broj Z = 18, odredi broj protona, broj elektrona i maseni broj.