MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri-Hadžić

Lekcija za učenike 8 . razreda

Naziv lekcije: Pitagorina teorema

Uvod u jednu od najznačajnih teorema – Pitagorinu teoremu. Iako je ona vezana isključivo za pravougli trougao primjenjuje se i na ostale vrste trouglova. Saznat ćemo zašto je ona tako važna, ko ju je smislio i kako se došlo do ove teoreme. Zatim ćemo uraditi nekoliko zadataka.

Kvadrat nad hipotenuzom pravouglog trougla jednak je zbiru kvadrata na katetama tog trougla.

Zadaci:

  1. Provjeriti da li su stranice dužine 6, 4, 8 stranice pravouglog trougla?
  2. Ispitaj da li je trougao pravougli ako su mu stranice dužine 1, 5 cm, 2 cm i 2, 5 sm.