FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Električna struja

Na današnjem času učimo pojam električne struje. Kao što postoji strujanje vode u cijevima, tako postoji strujanje u provodnicima. No ovaj put ne struje molekule vode, već naelektrisane čestice, a kad govorimo o provodnicima, mislimo na strujanje elektrona. Učimo takođe pojmove istosmjerne i naizmjenične struje.
Kroz jedan praktičan ogled ćemo pokazati elektrolitičku disocijaciju.