FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Električni kapacitet, električni kondenzator

Na današnjem času ćemo ponoviti rad električne sile kroz tri zadatka. Zatim ćemo učiti novu fizikalnu veličinu – električni kapacitet. Električni kapacitet predstavlja odnos količine naelektrisanja i potencijala. Jedinica je farad (po poznatom fizičaru Faradayu). Nakon toga ćemo uraditi dva primjera. Lekciju ćemo završiti pojmom električnog kondenzatora. A sljedeći čas ćemo učiti vrste kondenzatora.