FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Kulonov zakon

U današnjoj lekciji učimo Kulonov (Coulombov) zakon koji nam govori o jačini sile između dva naelektrisana tijela, o tome da je sila proporcionalna proizvodu naelektrisanja dva tijela i obrnuto proporcionalna kvadratu njihove udaljenosti. Uradit ćemo nekoliko zadataka, a zatim ćemo se baviti električnim poljem.
Električno polje je polje, odnosno oblik materije koji se javlja oko svakog naelektrisanog tijela. To je vektorska veličina koja se predstavlja usmjerenim linijama. Ima svoju jačinu, pravac i smjer. Jedinica za jačinu električnog polja je N/C.