FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Naelektrisanje

U ovom polugodištu učimo o naelektrisanju, o struji, o električnom i magnetnom polju. Krećemo od naelektrisanja, a na ovom času ćemo se upoznati sa značenjem pojmova, te sa raznim električnim i magnetnim pojavama. Primjere izvodimo kroz oglede.