FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Dažeferović-Mašić

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Rad električne sile – potencijal i napon

U današnjoj lekciji učimo o električnom potencijalu i naponu, kao i o radu električne sile. Princip je vrlo sličan radu i potencijalnoj energiji u gravitacionom polju Zemlje što ćemo vidjeti kroz animacije. Također, podsjetićemo se električnog polja kroz jedan zadatak.