HEMIJA

Čas održala: prof. Ena Skopak

Naziv lekcije: Karboksilne kiseline

Lekcija za učenike 9. razreda

Ovaj čas Hemije obrađuje novu skupinu organskih spojeva koji pored ugljika i vodika sadrže i kisik. Oni se nazivaju organskim kiselinama. Za razliku od alkohola koji posjeduju hidroksilnu odnosno OH grupu, ova skupina organskih spojeva posjeduje tzv. karboksilnu grupu, odnosno COOH, pa se iz tog razloga organske kiseline nazivaju karboksilne kiseline.