HEMIJA

Čas održala: prof. Ena Skopak

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Određivanje kvantativnog sastava

Ovaj čas Hemije posvećen je računanju masenog udjela hemijskih elemenata u masenom spoju.

Zadaci.

  1. Napiši formulu karbonatne ugljične kiseline i odredi maseni udio svih hemijskih elemenata koje ona sadrži.
  2. Izračunaj udio masenih elemenata monohloretana. Prije računanja na osnovu atomskih masa C, Cl, H zaključi koji element ima najveći maseni udio, a koji najmanji maseni udio.