Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji sa zavodima za statistiku Republike Srpske i Federacije BiH, sprovodi drugi talas ažuriranja Master okvira uzorka za statistička istraživanja bazirana na domaćinstvima.

Svrha projekta je da se, prvi put od 2009. godine, dobije novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima. Novi master okvir uzorka će omogućiti kvalitetniji odabir uzoraka za sva statistička istraživanja, koja su jedna od glavnih aktivnosti statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

U saopštenju Agencije za statistiku se precizira da za potrebe ažuriranja, akreditovani anketari i kontrolori popisuju domaćinstva u odabranom uzorku popisnih krugova sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u BiH, kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.

Aktivnost se realizuje kroz projekat “Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak” uz finansijsku podršku Delegacije EU u BiH.

Statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.