Udruženje poslodavaca Federacije BiH traži hitne izmjene spornih odredaba u naredbama Federalnog i kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva ili dodatna uputstva radi njihove provodivosti da bi dale pozitivan efekat.

Udruženje je uputilo urgenciju kriznim štabovima Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevu za hitnu izmjenu ili jasno tumačenje naredbi koje se odnose na mjere donesene s ciljem sprečavanja širenja virusa korona koje su napravile pravni haos u sprovođenju i primjeni.

U naredbama se koriste pojmovi koji nemaju uporište u zakonskoj regulativi, što otvara pitanje na koga se zapravo odnose, smatraju u Udruženju poslodavaca.

Kako objašnjavaju, u naredbama nije jasno definisano šta je “okupljanje osoba” i šta znači “zatvoreni prostor”, te se traži da se hitno daju tumačenje ili uputstvo za primjenu naredbe u kojem će jasno i precizno biti definisano da se okupljanjem ne smatra rad radnika u poslovnim subjektima.

Na ovaj način će se, ističu u Udruženju, spriječiti različito tumačenje inspektora.

Iz Udruženje poslodavaca su napomenuli da se podržavaju pridržavanje svih naredbi, a da cilj urgencije nije pronalaženje načina da se izbjegava njihova primjena već žele kvalitetne propise koje će imati pozitivan efekat, a neće uzrokovati štetu poslovnim subjektima.