Cijeneći trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu i Bosni i Hercegovini, te uzimajuću u obzir činjenicu da se situacija svakodnevno mijenja vezano za širenje koronavirusa, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva uputio je novo naređenje prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva u kojem, između ostalog, stoji:

• Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da zabrane posjete bolnicama, kao i u ustanovama socijalne skrbi koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području kantona.

• Preporučuje se da se ne održavaju javni skupovi na području Federacije BiH i kantona. Pod javnim skupom smatra se svako organizovano okupljanje građana koje se održava na za to prikladnom prostoru u skladu sa propisima o javnom okupljanju.

• Preporučuje se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza. Takođe, preporučuje se osobama starije životne dobi da preskoče rutinske kontrole i odlaske u ordinacije kod porodičnog ljekara i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena skrb. Preporučuje se najprije da se ljekar kontaktira telefonom, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili ljekarski savjet.

• Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da u zdravstvenim ustanovama na području kantona obustave redovne specijalističko-konsultativne preglede, a neophodne specijalističko-konsultativne preglede obavljaju po procjeni specijaliste.

Navedene mjere, odnosno preporuke se izdaju u cilju zaštite zdravlja najranjivije populacije u zajednici, a prema dosadašnjim dostupnim podacima, to su osobe starije dobi i osobe s hroničnim oboljenjima, te izbjegavanje događaja koji bi doveli do ubrzanog širenja infekcije, kao što su epidemije u zdravstvenoj ustanovi i veći javni događaji, naročito s međunarodnim učešćem.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva poziva sve građane Federacije BiH na maksimalnu odgovornost prema svom i zdravlju drugih, te da se pridržavaju svih mjera i preporuka koje izdaju nadležne zdravstvene institucije i ustanove.

Najučnikovitiji način da zaštitite sebe i druge jeste da se pridržavate sljedećeg:

• Često i temeljno prati ruke sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola
• Držite distancu od najmanje jedan metar između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju i kišu ili imaju povišenu temperaturu
• Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta rukama
• Prilikom kašljanja ili kihanja trebate prekriti usta i nos unutrašnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – nakon korištenja odmah baciti maramicu u kantu za otpatke i oprati ruke.

Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, a u posljednjih 14 dana ste boravili u Kini, Italiji, Južnoj Koreji ili Iranu ili bili u bliskom kontaktu s bolesnim osobama koje su došle iz ovih područja u posljednjih 14 dana, telefonom se obratite kantonalnom zavodu za javno zdravstvo kako biste dobili dalje instrukcije.

Napominjemo da na području Federacije BiH nije registrovan nijedan potvrđen slučaj bolesti od koronavirusa, a nadležne zdravstvene službe prate situaciju i provode mjere pojačanog epidemiološkog nadzora.

S obzirom da se situacija svakodnevno mijenja, tako će se u skladu s razvojem situacije mijenjati i mjere i preporuke.

Iz kriznog štaba pozivaju medije da odgovorno izvještavaju o novom koronavirusu i da u skladu s mogućnostima objavljuju mjere lične prevencije.