Na zahtjev federalne ministarke okoliša i turizma Edite Đapo, Federalni urbanističko-ekološki inspektorat je danas izvršio inspekcijski nadzor kod operatora Krom reciklaža d.o.o. Drvar, povodom deponovanja uvezenog neopasnog tekstilnog otpada predviđenog za reciklažu na području opština Drvar i Bosansko Grahovo.

Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da Krom reciklaža d.o.o. Drvar posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom koju je izdalo nadležno kantonalno ministarstvo, te da je 14 šlepera neopasnog tekstilnog otpada uvezeno i istovareno na više lokacija.

Konstatovano je da otpad nije uskladišten na okolinski prihvatljiv način kao i da operator upravlja otpadom bez nadzora.

Takođe je utvrđeno da pogon i lokacija koji se pominju u dozvoli ne odgovaraju stanju na terenu, odnosno, oprema i mašine za reciklažu ne postoje na lokaciji uskladištenja otpada. Inspektori su na licu mjesta uzeli uzorke otpadnog materijala radi analize.

Postupajući inspektori su subjektu nadzora naložili da do četvrtka, 9. jula 2020., Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostavi detaljan izvještaj o uvozu i prijem otpada, te lokacijama odlaganja.

Nakon uvida u zatraženu dokumentaciju, federalni inspektori će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, saopšteno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.