Vlada Federacije BiH prihvatila je danas na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, informaciju o epidemiološkoj situaciji u ustanovama socijalne zaštite kojima je osnivač Parlament Federacije BiH, a koju su zajednički pripremili Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo zdravstva.

Zaključeno je da će u uslovima ozbiljno pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije na cijelom teritoriju Federacije BiH, Federalno ministarstvo zdravstva pripremiti akt obraćanja Vlade Federacije BiH vladama kantona u kojem će se tražiti intenzivnije postupanje kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, s ciljem poduzimanja i restriktivnijih mjera, ukoliko se ocijeni da su potrebne, prema procjeni COVID-19 epidemiološke situacije u kantonu, posebno u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju ranjivu populaciju, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

Federalno ministarstvo zdravstva pripremit će i akt obraćanja Vlade Federacije BiH vladama kantona u kojem će tražiti pojačan nadzor svih inspekcija u kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizovane pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavnih općinskih i gradskih inspektora, kao i kantonalnih uprava policija, s ciljem kontrole provođenja naređenih mjera, te preduzimanja mjera protiv onih počinitelja koji krše naređene mjere u uslovima pandemije COVID-19. Ovo uključuje i iznalaženje mogućnosti na nivou kantona da se pojača broj inspektora u ovim oblastima.

Također, bit će pripremljen akt obraćanja kojim će biti upućen zahtjev vladama kantona da svim poslovnim subjektima u Federaciji BiH, zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, ustanovama socijalne zaštite za smještaj starih osoba i djece na području kantona nalože striktno postupanje po preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, odnosno sada naredbama kriznih štabova Federalnog i kantonalnih ministarstva zdravstva.

Federalno ministarstvo zdravstva je zaduženo da se obrati kliničkim centrima u Federaciji BiH da, u skladu sa svojim mogućnostima, pruže pomoć pri testiranju uposlenika i korisnika ustanova socijalne zaštite.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je obavezano da, na osnovu iskazanih potreba ustanova socijalne zaštite kojima je osnivač Parlament Federacije BiH, sačini procjenu potrebnih sredstava za nabavku osnovne zaštitne opreme i medicinskih sredstava koju će dostaviti Federalnoj vladi na upoznavanje i poduzimanje daljih koraka.

Vlada je danas donijela i odluku o preraspodjeli sredstava iz Budžeta za ovu godinu s razdjela „Porezna uprava FBiH“ na razdjel „Ured potpredsjednika Federacije BiH“ i razdjel „Gender centar FBiH“ u ukupnom iznosu 153.300 KM. U obrazloženju je navedeno da su se Ured potpredsjednika Federacije BiH i Gender centar obratili Federalnom ministarstvu finansija za obezbjeđenje nedostajućih sredstava za isplatu bruto plaća i naknada troškova zaposlenih i doprinosa poslodavca do kraja ove godine, na osnovu čega je Federalno ministarstvo finansija pripremilo prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava.

Vlada je, zbog isteka mandata, dala prethodnu saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje Jadranka Stojkića, Nisveta Mujanovića, Dalfine Bošnjak, Ibrice Čevre, Jasmine Hadžić i Vanje Pirgić za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća, na tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o njihovom imenovanju.

Zbog isteka mandata, Federalna vlada je dala prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Nacionalni park „Una” d.o.o. Bihać za razrješenje direktora ovog javnog preduzeća i za imenovanje Amarilda Mulića za vršioca dužnosti direktora JP Nacionalni park „Una” d.o.o. Bihać, na šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure za imenovanje direktora, navodi se u saopćenju.