Zasjeda Skupština Brčko distrikta koja bi, prema najavama dnevnog reda, trebala razmatrati izmjene zakona o dječijoj zaštiti. Izmjenama se ukida pravo na dječiji dodatak za djecu koja iz bilo kojeg razloga nisu uključena u obrazovni proces ili ga redovno ne pohađaju. Ombudsmeni napominju da su izmjene u suprotnosti s Konvencijom Ujedinjenih naroda, čija je potpisnica i Bosna i Hercegovina. Ovakve izmjene zakona bile bi presedan u BiH i zemljama regije.

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH pozvala je Skupštinu Brčko distrikta BiH da otvore javnu raspravu o pitanjima koja su predmet izmjena i dopuna Zakona o dječijoj zaštiti.

Kako navode nevladine organizacije, izmjenama i dopunama pomenutog zakona mijenjaju se odredbe kojima se uređuje prava djeteta na dječiji dodatak. Smatraju da se radi se o derogaciji prava djeteta na životni standard i socijalnu sigurnost, na način da se uživanje ovog prava za djecu školskog uzrasta, stariju od sedam godina, uslovljava redovnim pohađanjem škole.

„Takođe smatraju i da je zabrinjavajuće predloženo zakonsko rješenje da djetetu koje pohađa osnovnu školu pravo na dječiji dodatak prestaje u slučaju teže povrede discipline i obaveze učenika koje se odnose na neopravdano izostajanje sa nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada“, stoji u saopćenju Ombudsmena za ljudska prava.

Dalje navode kako smatraju da su prijedlozi ovakvih zakonskih rješenja u potpunoj suprotnosti sa Konvencijom o pravima djeteta i Evropskom socijalnom poveljom. Naime, pravo na ostvarivanje prava djeteta na životni standard uslovljava sa ostvarivanjem prava na obrazovanje, što nije u skladu sa međunarodnim standardima.

Generalno je mišljenje Ombudsmena da nadležne institucije ne posvećuju dovoljno pažnje zaštiti prava djeteta. Posljednjih nekoliko godina Ombudsmeni ukazuju nadležnim domaćim i međunarodnim organima da je siromaštvo jedan od najznačajnijih uzroka kršenja prava djeteta u Bosni i Hercegovini.

“Također godinama ukazujemo da je neophodno raditi na ujednačavanju prava djeteta u BiH, a što bi podrazumjevalo poduzimanje mnogobrojnih aktivnosti od strane nadležnih organa, poput npr. osnivanja fonda za ostvarivanje prava djeteta u FBiH ili obezbjeđenje dječijeg dodatka za svu djecu, bez imovinskih ograničenja, te kreiranje budžeta na svim nivoima vlasti koji bi bili planirani i usvojeni polazeći od najboljeg interes djeteta sa ciljem što bolje zaštite prava djeteta djeteta u Bosni i Hercegovini“, navode ombudsmeni prof.dr. Ljubinko Mitrović, Dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić.

Posebno ističu  mišljenje da bi svi nadležni organi na svim niovima vlasti u Bosni i Hercegovini trebali izmjeniti relevantno i važeće zakonodavstvo kako bi pravo na dječiji dodatak ostvarivala djeca do navršenih 18. godina života.