1. Opće informacije

Ova Izjava odnosi se na obradu Vaših osobnih/ličnih podataka koji su prikupljeni putem BHRT-ovih objava na vlastitim internetskim stranicama, društvenim mrežama ili drugim digitalnim portalima. Vaše lične podatke prikupljamo direktno od Vas upisivanjem i slanjem Vaših komentara na BHRT-ove objave na društvenim mrežama, na BHRT-ovim internet stranicama ili BHRT-ove objave na drugim digitalnim portalima i platformama.
Ova Izjava opisuje koje Vaše podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo, te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

2. Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljeni podaci obrađuju se u svrhu pružanja kvalitetnije javne usluge te omogućavanja izražavanja Vašeg mišljenja vezanog uz temu objave u BHRT-ovim programima, a upisom i slanjem komentara dajete dozvolu BHRT-u da se Vaš mrežni identifikator obrađuje i upotrebljava u svrhu opisanu ovom izjavom. Prikupljene podatke BHRT koristi isključivo za navedenu svrhu, te će ih pohraniti u svoju arhivu u sklopu emisije za koju je poslan komentar.

BHRT prikuplja i obrađuje samo one lične podatke koji su Javnom RTV servisu nužni za ostvarivanje svrhe navedene u ovoj Izjavi, ovisno o okolnostima to može uključivati:

 • Vaše ime i prezime
 • Vašu funkciju, položaj ili zvanje u pravnom subjektu
 • Vašu adresu
 • Vaš potpis
 • Vaš broj telefona
 • Vašu email adresu

3. Sigurnost vaših ličnih/osobnih podataka

Podaci o komentarima koje preuzmemo sa društvenih mreža, internetskih stranica ili nekog drugog digitalnog portala BHRT-a, pohranjuju se i zaštićeni su od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

4. Razdoblje čuvanja

Vaše lične/osobne podatke iz komentara koji bude objavljen u emisiji, arhivirat ćemo u sklopu emisije. U slučaju repriziranja emisije, komentar će također biti objavljen u sklopu emisije. Čuva se trajno.

5. Prava korisnika

Ujedno Vas informiramo da imate pravo na pristup svim Vašim datim osobnim podacima, ali komentari se čuvaju u nepromijenjenom,orginalnom stanju i ne mogu se mijenjati.
Ukoliko Vaše lične podatke obrađujemo direktno za potrebe programa BHRT-a, a isti imaju štetne posljedice po Vaše legitimne interese, imate pravo usprotiviti u svakom trenutku toj obradi. BHRT neće više upotrebljavati Vaše podatke u datu svrhu.

6. Uvjeti i izmjene

BHRT zadržava pravo izmjene ove Izjave u bilo kojem trenutku.
Predlažemo da povremenno na našim web stranicama pročitate zadnju verziju ovog
dokumenta kako biste saznali jesu li se us lovi promijenili.

7. Pretpostavka saglasnosti

Davanjem Vaših komentara, sugestija i iz ove Izjave, BHRT smatra da ste saglasni s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi.

8. Prenošenje ličnih/osobnih podataka trećim osobama

BHRT može prenositi lične/osobne podatke trećim licima, pod slijedećim uslovima:

– u slučaju neophodnosti realizacije određenog važnog programa
– kada to zahtijevaju javni interesi ili interesi od posebnog značaja

9. Informacije za kontakt

BHRT će rado primiti vaše komentare i sugestije u vezi sa ovom Izjavom, kao i upite oko vaših prava putem adrese e-pošte: multimedija@bhrt.ba

Za obradu podataka odgovorna je:
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Bulevar Meše Selimoviča 12
71000 Sarajevo

U Sarajevu, 31.12.2018. godine


Personal Data Protection Statement

1. General Information

This Statement concerns the processing of your personal data collected through BHRT’s announcements posted on its own website, social networks or other digital portals. We collect your personal data directly from you by recording and sending your comments to BHRT’s announcements posted on social networks, BHRT’s webpages or BHRT’s announcements posted on other digital portals and platforms.
This Statement describes the kind of your personal data that we collect, the way in which we process such data, and the purposes for which we use it, including your rights related to your data.

2. Data Collection and Processing

The collected data is to be processed for the purpose of providing a better quality of public services and enabling you to express your opinion regarding the topic of announcement made in the BHRT programmes. By recording and sending your comments, you authorize BHRT to have your network identifier handled and used for the purpose described in this Statement. The collected data is to be used by BHRT for the indicated purposes only, and it is to be stored by BHRT in its archives as part of the show affected by the comment sent.

BHRT collects and processes only the personal data that is necessary for the Public Broadcasting Service to accomplish the purpose indicated in this Statement and, depending on the circumstances, such data may include:

 • Your first and second name
 • Your title, position or occupation in the legal entity
 • Your address
 • Your signature
 • Your telephone number
 • Your e-mail address

3. Security of Your Personal Data

Data about the comments downloaded by us from the social networks, BHRT webpages or other BHRT digital portals is to be stored and protected from unauthorized access, use or disclosure.

4. Storage Period

Your personal data taken from the comment that is issued during the show will be archived by us within the scope of the show itself. In the event of rebroadcasting of a particular show, the comment will also be issued within the show. It is to be stored permanently.

5. Beneficiary Rights

We also wish to inform you that you are entitled to have access to all of your released personal data; however, the comments are to be kept in their unaltered and original state and cannot be subject to any change.
In the event that we process your personal data directly for the purposes of broadcasting a BHRT programme, but where such data may have harmful effects with concern to your legitimate interests, you will be entitled to raise an objection against such processing at all times, in which case BHRT will no longer use your data for the purposes concerned.

6. Amending Terms & Conditions

BHRT reserves the right to amend this Statement at any given time. We suggest you to read periodically the most recent version of this document on our website in order to find out whether the terms and conditions of this Statement have changed in the meanwhile.

7. Implied Agreement

By receiving your comments and suggestions and by reading this Statement, BHRT considers that you agree with the methods of data collection and processing described in this Statement.

8. Disclosure of Personal Data to Third Parties

BHRT may disclose the personal data to third parties only under the following terms and conditions:
– where such disclosure proves to be necessary for the purpose of broadcasting a certain highly important programme
– where so is required for the purpose of preserving public interests or other particularly important interests

9. Contact Details

BHRT looks forward to receiving your comments and suggestions with regard to this Statement, including all inquiries about your rights through our email address: multimedija@bhrt.ba

The corporate entity responsible for data processing:
Radio and Television of Bosnia and Herzegovina
Bulevar Meše Selimovića 12
71000 Sarajevo

In Sarajevo, 31 December 2018