Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove “Collegium artisticum” Sarajevo koje su prethodno predložili vršioci dužnosti Upravnog odbora ove javne ustanove i time je napravljen važan korak ka samostalnom djelovanju te ustanove.

“Novim Pravilima napravljen je važan korak kako bi Collegiuim atristicum nastavio sa radom kao samostalna javna ustanova za galerijsku djelatnost, a ne kao dio Bosanskog kulturnog centra, u okviru koga trenutno djeluje”, objasnio je ministar kulture i sporta KS Samir Avdić, koji je inicirao donošenje odluke.

Prema riječima premijera KS Edina Forte, donošenjem novih Pravila privodi se kraju transformacija jedne od najvažnijih kulturnih ustanova u KS, s ciljem njenog samostalnog djelovanja, te je bilo važno definisati raspoložive kadrovske kapacitete te ustanove, kako bi se moglo upravljati njima na optimalan način.

Pravila te ustanove usaglašena su sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o muzejskoj djelatnosti, Odlukom o osnivanju JU “Collegium artisticum”, Zakonom o radu, Pravilnikom o sticanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo, Spiskom akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama na području KS, te Kolektivnim ugovorom za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo.