Četristo i pedeset devet mladih osoba s područja Kantona Sarajevo dobilo je danas odluke kojima Vlada KS subvencionira rješavanje njihovog stambenog pitanja sa po 10.000 KM.

Na osnovu Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja, za mlade koji su ispunili sve uvjete, Vlada je osigurala 4,6 miliona KM za te svrhe u ovoj godini.

U skladu s procedurama, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS prethodno je provelo proceduru Javnog poziva za podnošenje prijava i utvrđivanje rang liste za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih starosne dobi do navršenih 35 godina.

Uz starosnu dob i uslov da se aplikant prijavi na javni poziv je da živi najmanje tri godine na području Kantona Sarajevo, kriteriji za određivanje broja bodova i utvrđivanje reda prvenstva za dodjelu subvencije bili su stepen: stepen stručne spreme, broj članova domaćinstva, priznati naučni, kulturni, sportski i profesionalni uspjeh, članovi porodice šehida, poginulog ili nestalog borca, stepen invalidnosti, kupopordajna cijena stana ili kuće iz ugovora, te zajedničko apliciranje bračnih ili vanbračnih partnera.

“Namjera mi je bila da realiziramo ova sredstva i vi ćete do kraja ovog mjeseca na svojim računima imati raspoloživo 10.000 KM. I to je iskreno, jedan od projekata na koje sam ponosan. S ovakvim i sličnim projektima nastavit ćemo i u budućnostim, a želim vam da kvalitetno potrošite ovaj novac” poručio je ministar Filipović.

Vlada KS je riješila da stimuliše mlade, odnosno finansijski ih pomogne sa po 10.000 KM, ali ne i samo mlade koji prvi put kupuju stan. To je jedan veliki projekt, koji provodi Vlada KS u cilju zadržavanja stanovnika u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

Kako je navedeno, ovo je treća godina realizacije ovog projekta,te Vlada KS planira obezbijediti što veći iznos sredstava kako bi i što veći broj mladih dobio ovu vrstu subvencije.

Istakao je kako smatra da projekt treba biti nastavljen i naredne godine, jer mladima treba ova vrsta pomoći.