Američki ekonomista Milton Fridman (1912-2006), dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, začetnik “čikaške škole” (“Pogon o novcu”), rođen je na današnji dan 1912. godine.

Stvorio je novu kvantitativnu teoriju novca i smatrao da je čvrsta monetarna politika osnova stabilne ekonomske politike.

Najpoznatija djela su mu: “Studija o kvantitativnoj teoriji novca”, “Program za monetarnu stabilnost”, “Monetarna istorija SAD 1867-1960”, “Inflacija: uzroci i posljedice”, “Dolari i deficiti”, “Optimalna količina novca”, “Kontrarevolucija u monetarnoj politici”.

Osnovne doprinose Fridman je dao na području teorije cijena, inflacije i monetarne politike.

Tvrdio je da nivo cijena zavisi od količine novca u opticaju, čime je oživio klasičnu kvantitativnu teoriju novca.

U dugom roku, po Fridmanu, povećanje novčane mase povećava cijene, ali ne i ekonomsku aktivnost i zaposlenost.

Rješenje problema inflacije i kratkoročnih fluktuacija zaposlenosti i realnog nacionalnog dohotka Fridman je vidio u jednostavnom monetarnom pravilu: novčana masa treba da raste jednako kao realni društveni proizvod.