Sud Bosne i Hercegovine otpremio je drugostepenu presudu u predmetu Mile Pažin i drugi, kojom je odbijena kao neosnovana žalba branioca optuženog Mileta Pažina, te je prvostepena presuda u osuđujućem dijelu potvrđena.

Prvostepenom presudom Suda BiH, od 18.9.2020. godine, optuženi Mile Pažin oglašen je krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, te ga je krivično vijeće Suda BiH osudilo na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci.

Pažin je proglašen krivim što je u svojstvu pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) u periodu od 20.6.1992. godine do 23.12.1995. godine, a od 1.5.1993. godine i u svojstvu Zapovjednika Civilne zaštite Stolac, za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije RBiH i HVO-a na teritoriji opštine Stolac, kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava, za vrijeme oružanog sukoba, počinio nečovječno postupanje prema civilu.