Vlada Federacije BiH danas će se, na sjednici koja je počela u Sarajevu, izjasniti o nacrtima Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu i Zakona o njegovom izvršavanju.

S ciljem omogućavanja preduslova za prelazak Federalnog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na trezorsko poslovanje, na dnevnom redu su i nacrti izmjena i dopuna Zakona o trezoru i Zakona o budžetima, te izmjena Zakona o doprinosima.

Vlada će razmatrati predložene izmjene i dopune Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji subvencija javnim preduzećima namijenjenih uvezivanju radnog staža.

U dnevni red je uvrštena i informacija o izradi Federalne strategije zaštite okoliša za period 2020. – 2030. godina, koja će sadržavati zajedničke strateške ciljeve koji obuhvataju dugoročnu viziju politike zaštite okoliša u BiH.