Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, 17. juna, bit će razmatran Nacrt zakona o ministarstvima i organima uprave KS, kao i Program rada i finansijski plan Kantonalne agencije za privatizaciju KS za 2021. godinu.

Na dnevnom redu ove sjednice naći će se Prijedlog odluke o potvrđivanju rješenja o razrješenju ministrice pravde i uprave KS, kao i Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja nove ministrice ovog ministarstva.

Bit će razmatran i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na realizaciji projekta rekonstrukcije, finansiranja, ustupanja, opremanja i korištenja objekta PU ,,Ciciban“ sa Općinom Novo Sarajevo i Udruženjem porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju ,,Dajte nam šansu“.

Također će zastupnici donijeti i odluku o davanju saglasnosti direktorici JU ,,Djeca Sarajeva“ da potpiše navedeni Sporazum sa Općinom Novo Sarajevo i Udruženjem porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju ,,Dajte nam šansu“.

Na dnevni red uvršteni su: Prijedlog Rezolucije o zaštiti i unapređenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u KS, Izvještaj o radu Vlade KS za 2020. godinu, Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2019. i 2020. godinu, kao i Program rada Univerziteta za 2020. i 2021. godinu.

Također će se zastupnici SKS-a izjašnjavati o Izvještaju o snabdjevenosti KS lijekovima i sanitetskim materijalom u 2020. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti- apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti, kao i Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2020. godinu.

Kako je najavljeno iz Službe za protokol i press KS, na dnevnom redu je i Prijedlog  izmjene Statuta JU Dom zdravlja KS.