Na Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, 13. oktobar, World Vision BiH podsjeća na neadekvatnu spremnost školskog sistema za upravljanje kriznim situacijama i apeliramo na sve nadležne državne, entitetske, kantonalne i opštinske ustanove, NVO i druge da se uključe u aktivnosti poboljšanja sigurnosti u školama.

Izazov sa kojim se društvo suočilo tokom krize izazvane korona virusom najočitiji je u školskom sistemu. Pored poteškoća koje je djeci i roditeljima donijela kombinovana nastava, uprave škola su se suočile sa nedostatkom adekvatnih alata i protokola za postupanje i izvođenje nastave tokom pandemije. Specifičnosti obrazovnog sistema i nedovoljna pripremljenost na krizne situacije doveli su do neujednačenih uslova u kojima su u septembru djeca počela pohađati nastavu.

„U saradnji sa lokalnim zajednicama, World Vision BiH godinama radi na procjeni rizika i planiranju adekvatnog odgovora na prirodne i druge nesreće, u što spadaju i epidemije. Tokom septembra smo svjedočili brojnim apelima uprava škola za kreiranje jedinstvenih protokola za pohađanje nastave, ali i hitnim zahtjevima za nabavkom dezinfekcijskih sredstava za škole“, izjavio je Sveto Đurđević, stručni savjetnik za ekonomsko osnaživanje i razvoj pri organizaciji World Vision BiH.

Nalazi istraživanja o sigurnosti i spremnosti škola za odgovor na prirodne i druge nesreće koje je World Vision 2018. godine proveo u osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu, u svjetlu pandemije COVID-19 dobijaju dodatnu važnost i ukazuju na potrebu hitnog planskog djelovanja. Prema istraživanju, djeca i nastavno osoblje se direktno suočavaju sa rizicima tokom boravka u školi; samo 10% škola imaju razvijene planove zastite i spasavanja u slučaju prirodne i druge katastrofe.

COVID-19 je produbio problematiku i dodatno ukazao na važnost hitnog kreiranja planova za postupanje u situacijama prirodnih katastrofa. World Vision BiH u područjima u kojima djeluje nastavlja raditi na razvijanju spremnosti škola da odgovore na nepredviđene situacije, te apelira na važnost sistemskog pristupa ovom problemu i kreiranju jednakih uslova smanjenjnog rizika tokom boravka u školi za svako dijete.

U posljednje tri godine je World Vision BiH proveo sveobuhvatnu procjenu rizika, te smo razvili planove za postupanje u situacijama prirodnih katastrofa u 20 škola u 14 opština BiH.