Narodna skupština Republike Srpske usvojila je večeras revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora RS za ovu godinu, prema kojem je ta služba dala pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje za 36 subjekata, sa rezervom za 36 i negativno za dva.

K znanju je primljen izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o sprovedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta RS za prošlu godinu kojem je ta služba dala mišljenje sa rezervom.

Poslanici su u danu za glasanje usvojili informaciju o dugu sa stanjem na dan 31. decembar prošle godine, prema kojoj je javni dug Republike Srpske na kraju prošle godine iznosio 4,223 milijarde KM, a ukupan dug Republike Srpske 5,388 milijardi KM.

Spoljni dug Republike Srpske na kraju prošle godine iznosio je 3,415 milijardi KM, a od toga dug budžeta Republike Srpske je 2,121 milijarda KM, dok se ostali indirektni dug od 1,269 milijardi KM odnosi na zaduženja javnih preduzeća, Investiciono-razvojne banke, lokalnih zajednica.

Skupština je k znanju primila specijalni izvještaj institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko distrikta i kantonima prema budžetskim jedinicama, sa izuzetkom policijsko-bezbjednosnih struktura.

U ovom izvještaju se konstatuje da u najvećem broju institucija, upravnih organizacija i regulatornih tijela u BiH nije ispoštovan ustavni princip koji podrazumijeva proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih.

Usvojena je i informacija o sprovođenju Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske za period 2014-2019. godina.

Nakon glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zaključio je 12. redovnu sjednicu parlamenta.

Ombudsmeni RS: Institucije u BiH uglavnom nisu ispoštovale princip zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih

U najvećem broju institucija, upravnih organizacija i regulatornih tijela u Bosni i Hercegovini nije ispoštovan ustavni princip koji podrazumijeva proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, konstatuje se u specijalnom izvještaju Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH koji danas razmatra NSRS.

Riječ je o specijalnom izvještaju koji se odnosi na zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta BiH i kantonima FBiH prema budžetskim jedinicama, sa izuzetkom policijsko-bezbjednosnih struktura.

Predstavljajući izvještaj, pomoćnik ombudsmena za ljudska prava BiH Predrag Raosavljević rekao je da u cijelosti nije ispoštovan princip ravnopravnosti polova.

“Ombudsmeni BiH daju rukovodiocima svih institucija, organa uprave i regulatornih tijela u BiH preporuke da u okviru svojih ovlaštenja preduzmu potrebne mjere koje će rezultirati adekvatnom i na ustavnom principu zasnovanoj proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u strukturi zaposlenih, u skladu sa odredbama ustava i pozitivnih propisa koji regulišu ovo pitanje”, naveo je Raosavljević.

On je dodao da se preporučuje nadležnima i da u okviru svojih ovlaštenja preduzmu potrebne mjere koje će rezultirati adekvatnom zastupljenosti muškaraca i žena u strukturi zaposlenih vlastite institucije, organa uprave ili regulatornog tijela.

U periodu 2014-2019. godine, koji je obuhvaćen Izvještajem primljeno je ukupno 123 predmeta koji se odnose na diskriminaciju po etničkom porijeklu ili nacionalnoj osnovi.

Predmeti se uglavnom odnose na nemogućnost zapošljavanja, uskraćivanje mogućnosti na napredovanje, kao i nemogućnost ostvarivanja prava na maternji jezik u radnom okruženju.

Poslanici razmotrili revizorske izvještaje

Glavni revizor Jovo Radukić istakao je u završnoj riječi da je revizorski izvještaj originalan, korektan i transparentan.

“Ko god misli da može u revizorskom izvještaju napisati bilo šta što nije tačno i što ne odgovara činjenicama i stvarnom stanju neka to uradi i objavi na sajtu”, poručio je Radukić.

Poslanici su razmotrili i Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2020. godinu u kojem je dato pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje za 36 subjekata, mišljenje sa rezervom za 36 subjekata, te negativno mišljenje za dva subjekta.

Vidović: Nijedan reprogram duga nije sklopljen bez obezbjeđenja

Ministar finansija RS Zora Vidović rekla je da resorno ministarstvo nije sklopilo nijedan reprogram duga bez obezbjeđenja, izuzev sa zdravstvenim ustanovama i sportskim klubovima.

Tokom skupštinske rasprave, Vidovićeva je rekla da bi zaista bilo nelogično da se, na primjer, državna bolnica stavlja pod hipoteku.

Vidovićeva je rekla da su se na tom planu pokušavala pronaći određena rješenja.

“Problem je što bi se, prema mišljenju pravnika, poreski obveznici doveli u neravnopravan položaj. Teško bi se ustavno izdržalo da jedni moraju na pomenuti način osigurati svoj dug, a drugi ne”, pojasnila je Vidovićeva.

Poslanik PDP-a Jelena Trivić tvrdi da je stanje na eskro računu RS “statistička greška” u odnosu na 2008. godinu, kada je na tom računu imala, kako je navela, milijardu i 600 miliona KM.

Trivićeva je upitala ko je odgovoran što je ovaj novac potrošen i zato što nije bilo nikakvog efekta u razvojnom smislu.

Poslanik SDS-a Zoran Vidić ukazao je na važnost internih kontrola u subjektima revizije u oblastima zapošljavanja, popisa imovine, obaveza usklađivanja knjigovodstvenog i stvarnog stanja imovine i obaveza, te budžetskog planiranja.

Pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje za 36 subjekata

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS u Godišnjem revizorskom izvještaju za 2020. godinu dala je pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje za 36 subjekata, mišljenje sa rezervom za 36 subjekata, te negativno mišljenje za dva subjekta, rekao je glavni revizor Republike Srpske Jovo Radukić.

Radukić je istakao da je, kada je riječ o mišljenju za usklađenost, pozitivno mišljenje dato za 27 subjekata, mišljenje sa rezervom za 43 subjekta, te četiri negativna mišljenja.

On je naveo da su, kada je riječ o korisnicima budžeta RS na osnovu sprovedenih 25 revizija finansijskog izvještaja, koji uključuje i Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu, pozitivna mišljenja data za 23 subjekta, te mišljenja sa rezervom za dva izvještaja.

Kada je riječ o usklađenosti poslovanja, Radukić je naveo da je pozitivno mišljenje dato za 19 i mišljenje sa rezervom za šest subjekata.

On je rekao da je utvrđeno da pojedini budžetski korisnici, umjesto stvarno nastalih rashoda u budžetskoj godini evidentiraju takozvane obračunske rashode, što utiče na pogrešnu prezentaciju izvršenja budžeta.

Radukić je rekao da su u izvještajnom periodu ukupno sprovedene 74 finansijske revizije, od čega 24 pojedinačna korisnika budžeta Republike Srpske, četiri Fonda socijalne zaštite, 25 jedinica lokalne samouprave, 16 javnih ustanova, jedna agencija, tri pereduzeća iz sektora elektroprivrede.

Mišljenje s rezervom na Finansijski izvještaj za 2019. godinu

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS dala je mišljenje sa rezervom na Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za korisnike budžeta za 2019. godinu, rekao je glavni revizor Jovo Radukić.

Obrazlažući ovaj izvještaj, on je rekao da je izvještaj sa rezervom dat zato što je iskazan budžetski suficit tekućeg perioda u periodičnom izvještaju o izvršenju budžeta u iznosu od 93,6 miliona KM, iskazani suficit u periodičnom izvještaju o izvršenju po računovodstvenim fondovima u iznosu od 18,2 miliona KM, koji po nalazu revizije treba umanjiti za najmanje 12.956.883 KM.

Radukić je naveo da je po osnovu rashoda obračunskog karaktera obračunati borački dodatak za 2019. godinu iskazan u iznosu od 10,6 miliona KM, rashoda po osnovu odlikovanja u iznosu od 3,5 miliona KM, otpremnina prethodnog Zakona o radu u iznosu od 716.948 KM, transfera Fondu zdravstvenog osiguranja za zdravstvenu zaštitu boraca, ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata u iznosu od 377.815 KM.

On je rekao da iskazanu pozitivnu razliku u finansiranju u iznosu od 24.965.179 KM po mišljenju revizije treba umanjiti za iznos od 24.939.427 KM.

Radukić je rekao da je u bilansu uspjeha iskazan negativan finansijski rezultat tekućeg perioda u iznosu od 45.889.226 KM, koji po nalazu revizije treba umanjiti najmanje za iznos od 2.972.869 KM.

On je naveo da ukupan negativan finansijski rezultat treba korigovati u najmanjem iznosu od 12.477.460 KM.

Radukić je rekao da su u bilansu stanja na dan 31. decembar 2019. godine precijenjena kratkoročna razgraničenja po osnovu evidentiranih ostalih razgraničenja u iznosu od 190.861 KM.

“Precijenjena je i stalna imovina po osnovu više iskazane dugoročne finansijske imovine i razgraničenja za najmanje 200.000 KM i neevidentiranih ulaganja u nadogradnju informacionog sistema u iznosu od 166.491 KM”, zaključio je Radukić.

Ostale tačke dnevnog reda

Na dnevnom redu je i specijalni izvještaj institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko distrikta i kantonima prema budžetskim jedinicima, sa izuzetkom policijsko-bezbjednosnih struktura.

Narodna skupština RS razmatraće inormaciju o dugu sa stanjem na dan 31. decembar prošle godine, te informaciju o sprovođenju Strategije za suzbijanje nasilja u porodici RS za period 2014-2019. godina.