Tokom naredna dva, tri dana očekuju se povećanja vodostaja vodotoka na vodnom području rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno na području cijelog toka rijeke Bosne, sa mogućnošću dostizanja nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama, saopštili su iz Agencije za vodno područje rijeke Save (AVP Sava) Sarajevo.

“S obzirom na karakter prognozirane pojave predviđa se porast vodostaja u narednim satima i odnosi se na sve vodotoke vodnog područja rijeke Save u Federaciji BiH (sliv Une i Sane, sliv Vrbasa, sliv Bosne i sliv Drine)”, istakli su iz AVP Sava.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko‐hidrauličkom stanju, dodali su, sprovode se u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Po dostizanju vrijednosti mjerodavnog nivoa vodostaja pri kojem počinje obavještavanje o poplavama, Agencija će provesti sve mjere predviđene FOP‐om.

Kako su rekli, treba imati u vidu da su ovo orijentacione prognoze na osnovu projiciranih podataka padavina, što može imati uticaj i na vrijednosti vodostaja.

U proteklom periodu pale su značajnije količine padavina (snijega i kiše), a što je nastavljeno i danas. U narednim danima se takođe prognoziraju padavine manjeg intenziteta što je uslovilo potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

“Sugerišemo povećan oprez nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa svojim ovlaštenjima”, poručili su iz AVP Sava.