Vlada FBiH u budućnosti će biti odgovorna za mjere koje će se donositi na području Federacije za vrijeme pandemije koronavirusa. Naime danas su na sjednici Vlade donesene dvije odluke. Ove odluke direktna su posljedica Odluke Ustavnog suda BiH kojim je tada rečeno da su mjere ograničenja kretanja i nošenja maski tokom pandemije koronavirusa neustavne, ali nisu ukinute veće se čekalo na potez Vlade.

Za sada i dalje ostaju na snazi odluke o nošenju maske i ograničenom kretanju na području FBiH.

Prvom odlukom je naloženo Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva da, u roku od sedam dana, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju, sačini procjenu rizika i dostavi Vladi prijedlog mjera radi potvrde ili izmjene mjera utvrđenih od 9.11.2020. godine.

Prihvativši informaciju Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH o Odluci Ustavnog suda BiH od 22.12.2020. godine o dopustivosti i meritumu u predmetu E.Š. i drugi, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, jednim od donesenih zaključaka, naložila Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva da, u roku od sedam dana, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju vezanu za korona virus (COVID-19) u Federaciji BiH, sačini procjenu rizika i dostavi joj prijedlog mjera radi potvrde ili izmjene mjera utvrđenih Naredbom Kriznog štaba od 9.11.2020. godine.

Drugom odlukom sve odluke koje je su do sada bile na Kriznom štabu FBiH biće u rukama Vlade. Federalni štab civilne zaštite i Krizni štab federalnog ministarstva zdravstva dostavljaće prijedloge o mjerama koje će potvrđivati Vlada.

Federalnoj upravi civilne zaštite naloženo je da, u istom roku od sedam dana, Vladi dostavi prijedlog izmjene Odluke o prestanku proglašenja prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19) na području FBiH od 29.5.2020. godine, a koja se odnosi na zaduženje Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva da utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa i to tako da ova dva štaba prijedloge mjera dostavljanju na usvajanje Vladi Federacije BiH.

Kako će Vlada FBiH donositi nove mjere za vrijeme pandemije?

Federalna vlada će jednom mjesečno obavještavati Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, te će poštovati okvir djelovanja izvršne vlasti koji uspostavi Parlament Federacije BiH za vrijeme trajanja pandemije.

Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH zadužen je da, u utvrđenom roku, obavijesti ovaj sud o provođenju naloga iz Odluke o dopustivosti i meritumu.

Naime, u samoj informaciji je ukazano na činjenicu da Ustavni sud BiH zaključuje da mjere koje su donesene u spornim naredbama kriznih štabova ne odstupaju od onih koje poduzimaju druge države i koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija.

Dakle, Ustavni sud BiH ukazuje na povredu prava apelanata utvrđenih Ustavom BiH i Evropskom konvencijom, koju vidi u činjenici da je, u konkretnom slučaju, riječ o miješanju u pravo na privatni život i na slobodu što je izvršeno naredbama uskih segmenata izvršne vlasti, odnosno kriznih štabova ministarstava zdravstva. S tim u vezi, Ustavni sud BiH smatra da je izostalo aktivno učešće u donošenju i preispitivanju naređenih mjera od strane najviših organa zakonodavne i izvršne vlasti, te da ta činjenica predstavlja kršenje prava i sloboda apelanata.