Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini saopštila je da pažljivo razmatra rizike trgovine ljudima sa kojima se suočavaju azilanti i migranti koji prolaze kroz BiH, te da smatra da se mora izgraditi sistem koji će obezbijediti značajnu pomoć svakom licu koje ima pravo na to, a koji će pomoći u razotkrivanju kriminalnih mreža koje profitiraju od iskorištavanja ljudi.

Trenutno stanje sa oko 8.000 azilanata i migranata u BiH bilo je glavna tema razgovora serije onlajn sastanaka koji su okončani danas, prije terenske posjete specijalnog predstavnika OEBS-a i koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima Valijanta Ričija i potpredsjednika Parlamentarne skupštine OEBS-a i predsjedavajućeg Ad hok komisije za migracije Margarete Cederfelt.

Oni su održali onlajn sastanke sa koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima u BiH Samirom Rizvom, glavnim tužiocem Tužilaštva BiH Gordanom Tadić, članovima Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, te predstavnicima međunarodnih organizacija i lokalnih nevladinih organizacija.

“Uvijek kada su ugrožena lica prepuštena životu u opasnim uslovima, rizici trgovine ljudima se povećavaju. Identifikovanje i zaštita žrtava trgovine ljudima je pravna obaveza i humanitarna dužnost”, istakao je Riči.

On je naglasio da se mora izgraditi sistem koji će obezbijediti značajnu pomoć svakom licu koje ima pravo na to i koji će pomoći u razotkrivanju kriminalnih mreža koje profitiraju od iskorištavanja ljudi.

U saopštenju se navodi da je Rizvo istakao da predstojeća posjeta delegacije OEBS-a stiže u pravi čas, navodeći da je identifikacija žrtava migracionih tokova transnacionalni problem koji zahtijeva sveobuhvatnije rješenje.

Šef Misije OEBS-a u BiH Ketlin Kavalek izjavila je da Misija kontinuirano prati situaciju na lokalnom nivou.

“Sarađujemo sa državnim i međunarodnim partnerima na jačanju institucionalnog okvira za prevenciju iskorištavanja lica koje su u pokretu. Ovo podrazumijeva pružanje pomoći sistemima na unapređenju identifikacije žrtava trgovine ljudima u mješovitim migracionim tokovima”, rekla je Kavalek.

Cederfelt je govorila o mnogim izazovima koji su povezani sa neregularnim migracijama, a koji se moraju rješavati na dosljedan, trajan i human način.

Prema njenim riječima, to podrazumijeva značajan doprinos međunarodnih i nevladinih organizacija za pružanje pomoći koje su aktivne na terenu.

Akteri civilnog društva, rekla je ona, mogu imati ključnu ulogu u obezbjeđivanju efektivnih i nezavisnih mehanizama praćenja kako bi se zaštitila prava migranata i azilanata, te kako bi se pružila prijeko potrebna pomoć žrtvama trgovine ljudima i ostalim ugroženim migrantima.

Cederfelt je pozvala na jačanje međunarodne saradnje u razotkrivanju međunarodnih mreža trgovine ljudima, kao i na posvećivanje posebne pažnje maloljetnicima bez pratnje koji su u pokretu i koji su pod posebnim rizikom od trgovine ljudima i drugih oblicka iskorištavanja.