Nije neobično da u Bosni i Hercegovini često izostaje odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija, jer su disciplinske mjere koje se izriču ako počine neki prekršaj – preblage. To je jedan od zaključaka analize Transparency Internationala predstavljene na okruglom stolu “Disciplinska odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija”.

Rezultati analize pokazali su da je u 2018. godini bilo samo 38 posto mjera koje su bile represivnog ili preventivnog karaktera. Ostatak se sveo na anonimne opomene.

Na skupu je predstavljena TIBiH Analiza disciplinske odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini u kojoj je elaboriran pravni okvir, ali i praksa utvrđivanja disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca.

Učesnici su bili u prilici da daju preporuke za svrsishodnija rješenja na planu unapređenja mehanizama disciplinske odgovornosti i daljeg jačanja integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, koji bi trebalo da posluže kao osnova za unapređenje zakonskog i institucionalnog okvira.

Na okruglom stolu u Sarajevu učestvuju predstavnici pravosuđa, Ureda disciplinskog tužioca, civilnog društva i međunarodnih organizacija.