Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je predloženi, novi zakon o računovodstvu i reviziji zbog potrebe unapređivanja revizije i računovodstva, a što je jedan od ciljeva Ekonomske politike Federacije BiH.

Cilj novog Zakona o računovodstvu i reviziji je podizanje kvalitete financijskog izvještavanja i revizije u Federaciji i usklađivanje s najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti, kroz unapređenje sustava obavljanja revizije, što je jedan od preduvjeta za privlačenje potencijalnih domaćih i stranih investitora.

Implementacija odredbi nove Direktive EU, a prije svega uspostavljanje efikasnog sustava kontrole kvalitete rada u reviziji, kao i sustava nadzora nad revizijom, treba doprinijeti poboljšanju kvalitete revizorskih izvješća na trajnoj osnovi.

Novine u ovom zakonu odnose se, između ostalog, na unapređenje kvalitete financijskog izvještavanja, što će se postići prilagođavanjem računovodstvenih pravila ekonomskoj snazi i veličini pravnih osoba.

Također, odnose se na uvođenje subjekata od javnog interesa, primjenu novih kriterija za razvrstavanje pravnih osoba, uvođenje mikro pravnih osoba za koje su pojednostavljena pravila za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvješća.

Zakonom se predviđa uspostava Registra pravnih osoba i poduzetnika, kao i Registra kvalificiranih osoba.

Odobrena uspostava Registra računa fizičkih osoba

U cilju primjene međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu stvorit će se pravni temelj za uspostavljanje Registra računa fizičkih osoba.

Prijedlog ovog zakonskog rješenja danas su usvojili poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a da bi stupilo na snagu potrebno je da ga odobri i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Pomoćnica federalne ministrice finansija Mira Bradara je pojasnila da će ujedno uspostava Registra predstavljati i realizaciju Akcionog plana za otklanjanje identificiranih nedostataka u sustavu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

“Registar računa fizičkih osoba uspostavit će se u Finansijsko-informatičkoj agenciji (FIA) i sadržavat će isključivo samo informacije o računima i njihovim vlasnicima. To znači da neće sadržavati podatke o stanju sredstava na računima i prometu po računima”, kazala je Bradara.

Podaci iz Registra neće biti javno dostupni i odredbama ovog zakona propisano je koji organi i institucije mogu dobiti podatke, a isključivo sa nadležnostima i ovlastima propisanim posebnim zakonima.

Podržano osnivanje Vijeća za djecu FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je zaključak, po kojem je podržao inicijativu poslanice Alme Kratine o osnivanju Vijeća za djecu Federacije BiH kao međuresornog savjetodavnog, stručnog i koordinacionog tijela Vlade FBiH s ciljem sveobuhvatne zaštite dječijih prava.

Vijeće će biti pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

U njegov rad predviđeno je da budu uključeni članovi akademske zajednice, relevantni stručnjaci, socijalni radnici, pedagozi, predstavnici iz resornih ministarstava koji se bave navedenom problematikom.

Na taj način bit će omogućeno da se na jednom mjestu sagledaju i unaprijede prava djece.

Vlada je ranije ocijenila opravdanim formiranje ovog Vijeća, koje je inicirala Kratina ponukana činjenicom da živimo u zemlji gdje su dječija prava ugrožena svakodnevno i čemu svjedočimo.

  • Na sjednici bi po hitnoj proceduri trebalo da budu razmatrane izmjene i dopune Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i Zakona o unutrašnjem platnom prometu, te dopune Zakona o Komisiji za vrijednosne papire.

Izmjene i dopune Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga trebale bi biti donesene kako bi se poboljšalo unutrašnje tržište bankovnih usluga, te zbog jačanja tržišnog natjecanja u sektoru bankovnih usluga stanovništvu.