Skupština Kantona Sarajevo počela je redovno zasjedanje na kojem se po hitnom postupku treba razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo.

Hitna procedura je predložena jer se radi o “neodložnoj potrebi da se definišu ministarstva i njihove nadležnosti, uzimajući u obzir da je objavljivanjem presude Ustavnog suda Federacije BiH dovedeno u pitanje funkcionisanje ministarstava osnovanih Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo”.

Objavljivanjem predmetne presude Ustavnog suda prestao je osnov za funkcionisanje Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Ministarstva za odgoj i obrazovanje.

Utvrđivanjem da je neustavan Zakon kojim su osnovana navedena ministarstva i objavljivanjem presude Ustavnog suda počev od 12. marta 2021. godine nastala je ozbiljna pravna praznina u oblastima komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, nauke visokog obrazovanja i mladih, te odgoja i obrazovanja.

Ukoliko se takva praznina, bez odlaganja, ne popuni, to će imati ozbiljne štetne posljedice za navedene oblasti i dovest će u pitanje ostvarivanje prava građana, koji koriste usluge koje pružaju ustanove, preduzeća i druge institucije i organizacije u navedenim oblastima, kao i ostvarivanje prava radnika zaposlenih u tim ustanovama, preduzećima i drugim insittucijama i organizacijama, navedeno je u obrazloženju predloženog zakona.

Također, zastupnici se trebaju izjasniti o izmjenama i dopunama Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, te odlukama o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo, te o imenovanju Odbora za žalbe javnosti Skupštine Kantona Sarajevo.

Predviđeno je i glasanje o davanju saglasnoti na ovogodišnje finansijske planove i programe rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i Fonda Memorijala Kantona Sarajevo.

Na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona Sarajevo za period od 2021. do 2025. godine, te izvještaji o prešlogodišnjem radu Nezavisnog odbora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i Gerontološkog centra.