Projekat “Institucionalna podrška antikorupciji u BiH – IPAK”, koji finansira Evropska unija, pripremio je sveobuhvatnu analizu i preporuke za unapređenje borbe protiv korupcije u oblastima i institucijama posebno sklonim korupciji, odnosno sa posebnim rizikom od nastanka akorupcije koje će biti predstavljene danas u 11 sati na konferenciji putem Zoom platforme.

Na konferenciju je pozvano oko 80 predstavnika vlada na svim nivoima, ministarstva pravde, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i antikorupcijskih tijela na svim nivoima u BiH, Uprave za indikretno oporezivanje, ministarstava obrazovanja i zdravstva, relevantnih OCD aktivnih u borbi protiv korupcije, medijskih i novinarskih udruženja, te stručnjaka sa iskustvom u transparentnosti institucija.

Cilj konferencije je pružiti relevantnim zainteresovanim stranama mogućnost za dodatni doprinos u preporukama i identifikovati prepreke za njihovo sprovođenje, kao i načine njihovog uklanjanja ili prevazilaženja.

Istraživanjem se nastoji ustanoviti koje su oblasti i institucije u BiH naročito sklone nastanku korupcije na temelju analiza stanja i preporuka relevantnih međunarodnih, ali i domaćih organizacija. Fokus istraživanja su preporuke relevantnih međunarodnih organizacija kao što su GRECO, Evropska komisija, Ujedinjene nacije, OECD, o stanju, koruptivnim rizicima i antikoruptivnim mjerama za unapređenje borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini.